Privacyverklaring

Privacy algemeen 

Door Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer en via de website van de stichting worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. 

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat: 

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.


Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere dan de hieronder beschreven doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Wanneer u deelneemt aan onze activiteiten of aan de organisatie daarvan medewerking verleent buiten deze website om, verstrekken wij u graag specifieke informatie over onze omgang met uw persoonsgegevens in die situaties. 

 

Doel en duur van de gegevensverwerking 

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer verwerkt uitsluitend persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen, woonadressen en telefoonnummers die:

  • u zelf aan ons verstrekt met als doel u te informeren over of uit te nodigen voor activiteiten die voor u relevant zijn;
  • die Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer ontvangt van Gemeente Aalsmeer, afkomstig van het Nederlandse Veteraneninstituut en waarvoor Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten met Gemeente Aalsmeer. 

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer verkoopt en verstrekt uw gegevens nooit aan derden. 
Persoonsgegevens worden - met inachtneming van een wettelijke bewaarplicht - verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, niet meer bestaat. 

  

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft te allen tijde het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer van u heeft vastgelegd. Ook kunt u eisen dat Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer uw persoonsgegevens aanpast of uit haar bestanden verwijdert. 

 

Cookies van Google Analytics 

Cookies worden geplaatst om deze website goed te laten functioneren en om bezoeker statistieken bij te houden. Om het gebruik van deze website te optimaliseren, willen we weten hoe onze bezoekers de website gebruiken. Daarvoor maken we gebruik van Google Analytics. Via deze website worden daarom ook cookies van Google Analytics geplaatst. Door middel van deze cookies kan Google informatie over de bezoekers aan www.4en5meiaalsmeer.nl analyseren. Deze informatie wordt geanonimiseerd, uw IP-adres wordt hierbij nadrukkelijk niet gebruikt. We kunnen u dus niet persoonlijk herleiden en ontvangen geen IP-adressen of andere adres- of persoonsgegevens. Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer heeft Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

 

Cookies van Mailchimp 

Voor het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Mailchimp. Ook Mailchimp maakt gebruik van cookies. Meer informatie hierover kunt u vinden in de privacy policy van Mailchimp.

 

Cookies uitschakelen en/of verwijderen 

Wilt u cookies uitschakelen en/of verwijderen? Dit doet u via de instellingen van je browser. 

  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien er een inbreuk op persoonsgegevens heeft plaatsgevonden die waarschijnlijk een groot risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen, zal dit onmiddellijk aan de betrokkenen worden gemeld. Tevens zullen direct maatregelen worden getroffen om herhaling te voorkomen.  

In geval van een datalek of het vermoeden ervan, zal Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer dit zonder vertraging en indien mogelijk uiterlijk binnen 72 uur nadat er kennis van is genomen, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via het contactformulier op de pagina Over ons op www.4en5meiaalsmeer.nl.